Automatische verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de DFA wordt aangegaan voor de periode van telkens een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging tenzij u tijdig schriftelijk of per e-mail aan het bestuur de opzegging van het lidmaatschap kenbaar maakt.

Wij wijzen u er hierbij op dat conform de statuten de contributie voor het lidmaatschap uiterlijk per 1 februari door de DFA dient te zijn ontvangen en dat de schriftelijke opzegging van het lidmaatschap minimaal 4 weken voor ingang van de gewenste opzeggingsdatum door het bestuur dient te zijn ontvangen.

Ten aanzien van het lidmaatschap van de DFA geldt dat:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor telkens de periode van één jaar, lopende van 1 januari tot 31 december van enig kalenderjaar.
  • Voor het verkrijgen van het lidmaatschap is contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
  • De contributie voor het kalenderjaar dient uiterlijk op 1 februari van dat kalenderjaar te zijn ontvangen.
  • Bij het aangaan van het lidmaatschap ná 1 november van enig kalenderjaar wordt de dan te betalen contributie beschouwd als tevens zijnde de contributie voor het opvolgende kalenderjaar.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail aan het bestuur van de vereniging te worden gedaan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de nieuwe lidmaatschapsperiode. Bij niet tijdige of onvolledige opzegging blijft de plicht tot contributiebetaling bestaan.
  • Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de vereniging stilzwijgend verlengd voor de periode van –telkens- maximaal één kalenderjaar.
  • Geheel of deeltelijke restitutie van contributie is bij tussentijdse opzegging niet mogelijk.
  • De verplichting tot betaling van contributie berust op de daartoe relevante artikelen van de statuten welke bij aanvang van het lidmaatschap zijn verstrekt en welke op de website zijn te raadplegen. Dit betekent dat u in principe tot betaling van contributie verplicht bent zonder dat het bestuur u daartoe hoeft te verzoeken of manen.